BLOG ARTICLE 대구 | 532 ARTICLE FOUND

  1. 2007.01.12 일출
  2. 2007.01.12 2006년 마지막날

일출

대구/그외대구 2007.01.12 15:32
가창 미사일기지


인생을 이용할줄 몰랐다면, 인생이 쓸데없었다면 그 까짓것 잃었다고 서러울것 있나?
                                   
                                         --로크레티우스----
YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST


가창


마지막날 해가 떠오를무렵
미사일기지에 올랐습니다
YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST