BLOG ARTICLE 겨울비 | 3 ARTICLE FOUND

  1. 2013.02.07 한순간
  2. 2013.02.05 또 만날거야
  3. 2007.12.28 오늘아침에

한순간

대구/대구수목원 2013. 2. 7. 08:10

 

YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST


 

YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST


오늘아침에

대구/그외대구 2007. 12. 28. 22:18
두류공원두류공원두류공원두류공원

071228                                                  아침에 두류도서관에 잠시 갔다
                                                  오래간만에 비가오니
                                                  분위기가 너무 좋았다

                                                  뿌연산.
                                                  물 머금은 나뭇가지와 잎들.

                                                 가야되는데....
                                                 찍고싶은데....
                                                 어쩔까....이럴까.....저럴까.....

                                                
YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST