BLOG ARTICLE 겨울비 | 3 ARTICLE FOUND

  1. 2013.02.07 한순간
  2. 2013.02.05 또 만날거야
  3. 2007.12.28 오늘아침에

 

YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST


 

YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST


두류공원두류공원두류공원두류공원

071228                                                  아침에 두류도서관에 잠시 갔다
                                                  오래간만에 비가오니
                                                  분위기가 너무 좋았다

                                                  뿌연산.
                                                  물 머금은 나뭇가지와 잎들.

                                                 가야되는데....
                                                 찍고싶은데....
                                                 어쩔까....이럴까.....저럴까.....

                                                
YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST